WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

LEGISLAȚIE – Casa Corpului Didactic Mehedinti

LEGISLAȚIE

→ LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;

→ COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Structura anului școlar 2019-2020;

Formarea continuă:

→ OMENCS NR. 5386 din 30 septembrie 2016 – precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/2011;

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 – Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar;

→ ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 – Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;

→ ORDIN nr. 3881 din 11 iunie 2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice ca urmare a certificărilor ECDL România;

Standarde ocupaționale:

→ Departamente de specialitate cu profil psihopedagogic conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 580 /2014;

→ Ordin nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

Metodologii:

→ Ordin nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;

→ Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic;

→ Ordin nr.5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional;

→ Ordin nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;

→ Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;

→ Ordin nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor;

→ Ordin nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școala dupa școală”;

Casa Corpului Didactic Mehedinti