WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

BIBLIOTECA – Casa Corpului Didactic Mehedinti

BIBLIOTECA

Biblioteca C.C.D. Mehedinţi “este o bibliotecă pedagogică judeţeană, destinată să asigure documentarea pedagogică şi de specialitate a personalului didactic şi a personalului de control şi îndrumare din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi tehnic-profesional, în vederea perfecţionării continue a acestui personal” conform art. 15 din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr.  10. 937 din 16 septembrie 1971.
În vederea realizării obiectivelor de mai sus bibliotecii Casei Corpului Didactic îi revin următoarele sarcini:
– să procure, să organizeze, să conserve şi să pună la dispoziţia personalului didactic publicaţiile şi materialele audio-vizuale necesare pregătirii şi perfecţionării pedagogico-metodice şi de specialitate pentru toate disciplinele de predare;
– să permită accesul la colecţiile ei prin organizarea şi ţinerea la zi a cataloagelor (alfabetic şi sistematic);
– să asigure personalului didactic posibilitatea studierii colecţiilor ei atât în sălile de lectură, cât şi prin împrumut;
– să procure prin împrumut inter-bibliotecar publicaţiile solicitate de personalul didactic şi care nu se găsesc în fondurile ei, sporind astfel posibilităţile de documentare a cititorilor;
– să contribuie la familiarizarea personalului didactic cu modul de folosire a cataloagelor şi a altor instrumente bibliografice;
– să stimuleze difuzarea literaturii pe care o deţine, organizând în acest scop acţiuni de propagandă a cărţii (vitrine, expoziţii, liste bibliografice, prezentări de cărţi etc.)
Bibliotecii Casei Corpului Didactic îi revine şi sarcina de a asigura asistenţă metodologică  bibliotecilor şcolare din judeţ şi de a sprijini acţiunile de pregătire şi perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, organizate de inspectoratul şcolar judeţean conform art.  6 din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii Casei Corpului Didactic”.
      Art. 9 din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii Casei Corpului Didactic” prevedea “Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de bibliotecari ai caselor corpului didactic se realizează prin organizarea de cursuri, stagii, consfătuiri, schimburi de experienţă etc. de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin Biblioteca Centrală Pedagogică, şi de către Uniunea Sindicatelor din Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind perfecţionarea pregătirii profesionale”.
Capitolul IV.  Completarea colecţiilor de publicaţii prevedea următoarele:
      Art. 11.  Completarea colecţiilor de publicaţii se face în mod planificat în funcţie de următoarele criterii:
– tendinţele de dezvoltare, modernizare şi perfecţionare a învăţământului din România, astfel cum sunt definite în planurile de perspectivă precum şi în noile planuri şi programe de învăţământ;
– alte interese profesionale de informare şi documentare ale personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi tehnic-profesional;
– recomandările programelor pentru perfecţionarea personalului didactic şi pentru susţinerea examenelor de definitivat şi de grade didactice;
– necesităţile îmbunătăţirii colecţiilor existente atât sub aspectul titlurilor, cât şi sub acela al numărului de exemplare din fiecare titlu;
– necesitatea achiziţionării fără lipsuri a unor lucrări care apar eşalonat în fascicole sau volume, a unor serii sau colecţii complete, de mare interes, pentru învăţământ.
În completarea colecţiilor se va ţine cont de profilul bibliotecii Casei Corpului Didactic în care trebuie să predomine literatura pedagogico-metodică şi de referinţă ştiinţifică pentru toate disciplinele de predare.
      Completarea colecţiilor se face prin:
– achiziţie pe bază de contracte încheiate cu colectura bibliotecilor după planurile editoriale;
– achiziţie din librării, anticariate şi unităţi de desfacere a materialelor audio-vizuale;
– abonamente la ziare şi reviste pe baza consultării cataloagelor de presă;
– transfer;
– donaţii;
– schimb intern cu alte instituţii similare;
– producţia de publicaţii proprii.
Pentru completarea colecţiilor inspectoratul şcolar va aloca în fiecare an fonduri băneşti calculate conform normativelor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.  Până în 1986 s-au completat colecţiile atât sub aspectul titlurilor cât şi al numărului de exemplare.
      Ministerul Educaţiei şi Învăţământului a trimis odată cu “Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii Casei Corpului Didactic” şi “Îndrumări privind activitatea  bibliotecarului caselor corpului didactic. ” în care se specifica structura fondului de publicaţii (cărţi şi periodice):
– Bibliotecile C.C.D.  trebuie să aibă un profil pedagogic şi de învăţământ (pedagogie generală, istoria, teoria şi practica învăţământului, legislaţia şi organizarea învăţământului, metodica fiecărei discipline predate în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi tehnic-profesional), precum şi de referinţă pentru toate aceste discipline (enciclopedii, lexicoane, dicţionare, atlase, istorii generale şi naţionale, inclusiv cele literare, tratate, cursuri, manuale şcolare şi de nivel superior etc.). Publicaţiile de acest fel se vor achiziţiona înaintea tuturor celorlalte.
– se va acorda o atenţie deosebită colecţionării publicaţiilor de învăţământ şi pedagogie apărute în trecut sau astăzi în fiecare judeţ în parte.
– se atrage atenţia că prezenţa predominantă – ca număr de titluri şi de exemplare – a publicaţiilor pedagogice şi de învăţământ conferă individualitatea bibliotecilor C.C.D.  şi le distinge de bibliotecile publice sau de învăţământ superior existente în unele din centre de judeţ.
– bibliotecile C.C.D. vor putea achiziţiona orice publicaţii referitoare la condiţiile specifice, ecologice, istorice, geografice, sociale şi culturale ale judeţului în care funcţionează.
– în fondurile bibliotecilor C.C.D. trebuie să figureze şi publicaţii care asigură perfecţionarea profesională a bibliotecarului C.C.D. şi a bibliotecarilor şcolari, precum şi propaganda în rândul personalului didactic a tehnicilor muncii în bibliotecă, de documentare şi de cercetare.
– se va evita înzestrarea bibliotecii C.C.D. cu lucrări ştiinţifice de interes restrâns din cadrul diferitelor discipline, cum ar fi monografii de strictă specialitate referitoare la studierea unor noţiuni izolate sau sectoare înguste din diversele domenii ale ştiinţei.
– de asemenea, se va evita excesul de literatură beletristică, în această privinţă fondul de publicaţii trebuie să fie orientat către ediţiile critice ale autorilor ce figurează în programele de învăţământ, precum şi către monografiile fundamentale, alese cu grijă, despre principalii autori şi curente literare.
Se dau îndrumări şi în ceea ce priveşte completarea colecţiilor de la colectura bibliotecilor, librării, anticariate,  etc. Se specifică “ Este indicat să i se asigure bibliotecarului posibilitatea vizitării periodice a librăriilor şi anticariatelor din alte centre culturale mai importante (Bucureşti, Cluj, Craiova, Timişoara etc. )”. De asemenea se stabilea şi numărul de exemplare ce urmau a fi achiziţionate recomandându-se următoarele criterii cantitative:
– între 5 şi 15 ex. per titlu pentru lucrările pedagogice generale, metodice şi psihopedagogice:
– între 5 şi 7 ex.  per titlu pentru tratatele, cursurile şi manualele de nivel superior( la disciplinele predate în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi tehnic-profesional);
– între 1 şi 5 ex.  per titlu pentru lucrările de referinţă;
– între 1 şi 3 ex.  per titlu pentru celelalte lucrări.
Casa Corpului Didactic conform art. 36 din “Îndrumări privind activitatea  bibliotecarului caselor corpului didactic. ” trebuia să asigure perfecţionarea bibliotecarului prin aprobarea achiziţionării de publicaţii de specialitate, asigurarea participării la orice forme de instruire şi perfecţionare pe plan central şi local, organizarea de schimburi de experienţă cu alte case ale corpului didactic şi cu alte biblioteci din judeţ sau din afara lui.  La rândul său, prin studiul individual, bibliotecarul era dator să se ţină la curent cu literatura de specialitate.
Conform art.  36 din “Îndrumări privind activitatea bibliotecarului caselor corpului didactic” trebuie să participe la toate formele de instruire şi perfecţionare pe plan central organizate de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului,  Biblioteca Centrală Pedagogică şi Consiliul sindicatelor din învăţământ, cultură şi ştiinţă, pe plan local la Biblioteca judeţeană “I. G. Bibicescu”. 
      Consiliul sindicatelor pe plan local va înlesni, prin fondurile acordate, mărirea numărului de publicaţii şi cărţi. 
      Un deosebit sprijin va fi primit din partea Bibliotecii Centrale Pedagogice prin reciclările organizate, prin publicaţiile trimise: colecţia „Modernizarea învăţământului” (Predarea istoriei, Predarea limbilor moderne, Predarea la clasele I-IV, Probleme de pedagogie contemporană, Predarea limbii române etc), cărţi străine intrate în bibliotecile din România etc. În cadrul împrumutului inter-bibliotecar se vor solicita cărţi care nu se găsesc în fondul C.C.D. dar se aflau în posesia B.C.P. urmând a ajunge la solicitanţi, iar după folosirea lor acestea vor fi returnate fondului care le-a împrumutat.
Datorită profilului bibliotecii pedagogic şi metodico-ştiinţific se vor achiziţiona cărţi în conformitate cu indicaţiile primite la reciclările organizate.  Cărţile de pedagogie se vor achiziţiona între 5-10 exemplare per titlu, pentru tratatele, cursurile şi manualele de învăţământ superior 3-5 exemplare per titlu, pentru lucrările de referinţă şi celelalte lucrări 1-3 exemplare per titlu. 
În fondurile bibliotecii mai figurează şi publicaţii care asigură perfecţionarea profesională a bibliotecarului.
Biblioteca nu trebuie înzestrată cu lucrări ştiinţifice de interes restrâns din cadrul diferitelor discipline cum ar fi monografii de strictă specialitate referitoare la studierea unor noţiuni izolate sau sectoare înguste din diversele domenii ale ştiinţei.  Se va evita excesul de literatură beletristică, fondul de carte fiind orientat către ediţiile critice ale autorilor ce figurau în programele de învăţământ, precum şi către monografiile fundamentale despre principalii autori şi curente literare. 
Biblioteca şi-a mărit fondul nu prin achiziţionare de cărţi de la bugetul de stat ci prin donaţii primite de la: – învăţători de renume din municipiu  ( D. Vulpescu şi M. Dedu), – domnul prof. Nicolae Costea a donat cărţi de beletristică existente în biblioteca personală a fostului director al C.C.D., domnul Achim Costea, – de la Asociaţia foştilor deţinuţi politici, – de la Casa de Creaţie, de la Monitorul Oficial etc. 
Biblioteca trebuie să răspundă pe cât posibil necesităţilor de documentare a personalului didactic oferind cărţi de pedagogie, metodică etc.  existente la raft, prin schimbul inter-bibliotecar şi prin îndrumarea cadrelor didactice la celelalte biblioteci existente în localitate. 
Numărul total de volume – publicaţii existente în biblioteca C.C.D. este de 34.746 structurate pe materii conform clasificării zecimale universale.
Pentru a completa colecţiile de publicaţii din unitatea noastră pe lângă achiziţiile din librării s-au cumpărat de la anticariatele din Bucureşti cărţi şi periodice. 
 Au fost cumpărate cărţi şi periodice de la anticariatele amintite între anii 1975-1982 în valoare de 84.275 lei. Dintre acestea, multe au valoare bibliofilă, fiind rarităţi culturale şi deci susceptibile de patrimoniu. (Au fost menţionate în “Catalogul publicaţiilor de patrimoniu” scos la Editura Şcoala Mehedinţiului în ianuarie 2002, 194 p.).
Cu prilejul diferitelor simpozioane, dezbateri, conferinţe, sesiuni metodico-ştiinţifice de referate şi comunicări, la care au participat personalităţi marcante, sunt câteva autografe ale dumnealor pe cărţile existente în bibliotecă (I.D. Lăudat, Ştefan Munteanu, M. Bucă şi I. Evseev, Ion Dumitrescu, Ioan Cerghit, Maria Pietreanu, Teodor Mucica).
Pentru popularizarea valorosului tezaur existent în instituţia noastră:
– s-au multiplicat buletine informative speciale pentru bibliotecă. 
– noutăţile intrate în bibliotecă au fost semnalate în celelalte Buletine informative scoase de C.C.D.  
– s-au organizat expoziţii de carte, prezentări şi recenzii de cărţi, întâlniri cu scriitori şi cu autori al lucrărilor didactice şi manualelor şcolare.
În colaborare cu Biblioteca judeţeană “I. G. Bibicescu” şi cu Biblioteca Centrală Pedagogică “I. C. Petrescu” din Bucureşti s-au ţinut cursuri de biblioteconomie şi consultaţii de biblioteconomie (pentru bibliotecarii şcolari începători consultaţiile s-au ţinut lunar). 
Din 1992 biblioteca Casei Corpului Didactic poartă denumirea de Biblioteca metodică „Prof. dr. Constantin Negreanu”.
SPIRIDON MARIANA
Bibliotecar Casa Corpului Didactic Mehedinţi

Casa Corpului Didactic Mehedinti